فروشگاه

فالوور ایرانی لایک زن 1
هر 500 عدد 7000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
مقداری ریزش به دلیل وجود فالوور طبیعی
کمترین میزان سفارش: 500 عدد
فالوور ایرانی لایک زن 2
هر 1000 عدد 14000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
مقداری ریزش به دلیل وجود فالوور طبیعی
کمترین میزان سفارش: 500 عدد
فالوور ایرانی لایک زن 3
هر 2000 عدد 28000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
مقداری ریزش به دلیل وجود فالوور طبیعی
کمترین میزان سفارش: 500 عدد
فالوور ایرانی لایک زن 4
هر 3000 عدد 42000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
مقداری ریزش به دلیل وجود فالوور طبیعی
کمترین میزان سفارش: 500 عدد
فالوور ایرانی لایک زن 5
هر 4000 عدد 56000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
مقداری ریزش به دلیل وجود فالوور طبیعی
کمترین میزان سفارش: 500 عدد
فالوور ایرانی لایک زن 6
هر 5000 عدد 70000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
مقداری ریزش به دلیل وجود فالوور طبیعی
کمترین میزان سفارش: 500 عدد
فالوور ایرانی لایک زن 7
هر 6000 عدد 84000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
مقداری ریزش به دلیل وجود فالوور طبیعی
کمترین میزان سفارش: 500 عدد
فالوور ایرانی لایک زن 8
هر 7000 عدد 98000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
مقداری ریزش به دلیل وجود فالوور طبیعی
کمترین میزان سفارش: 500 عدد
فالوور ایرانی لایک زن 9
هر 8000 عدد 112000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
مقداری ریزش به دلیل وجود فالوور طبیعی
کمترین میزان سفارش: 500 عدد
فالوور ایرانی لایک زن 10
هر 9000 عدد 126000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
مقداری ریزش به دلیل وجود فالوور طبیعی
کمترین میزان سفارش: 500 عدد
فالوور ایرانی لایک زن 11
هر 10000 عدد 140000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
مقداری ریزش به دلیل وجود فالوور طبیعی
کمترین میزان سفارش: 500 عدد
لایک ایرانی طبیعی 1
هر 500 عدد 4000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
حاوی لایک کننده واقعی
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
کمترین میزان سفارش: 500 عدد
 
لایک ایرانی طبیعی 2
هر 1000 عدد 8000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
حاوی لایک کننده واقعی
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
کمترین میزان سفارش: 500 عدد
 
لایک اتوماتیک 5 پست آینده
هر 1000 عدد 50000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
لایک ها بین 5 پست آینده تقسیم خواهد شد
حاوی لایک کننده واقعی
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
کمترین میزان سفارش: 1000 عدد
لایک اتوماتیک 10 پست آینده
هر 1000 عدد 100000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
لایک ها بین 10 پست آینده تقسیم خواهد شد
حاوی لایک کننده واقعی
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
کمترین میزان سفارش: 1000 عدد
لایک اتوماتیک 5 پست آخر
هر 1000 عدد 50000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
لایک ها بین 5 پست آینده تقسیم خواهد شد
حاوی لایک کننده واقعی
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
کمترین میزان سفارش: 1000 عدد
لایک اتوماتیک 10 پست آخر
هر 1000 عدد 100000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
لایک ها بین 10 پست آینده تقسیم خواهد شد
حاوی لایک کننده واقعی
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
کمترین میزان سفارش: 1000 عدد
لایک خارجی بین المللی 1
هر 500 عدد 12000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
حاوی لایک های واقعی
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
کمترین میزان سفارش: 500 عدد
 
لایک خارجی بین المللی 2
هر 1000 عدد 24000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
حاوی لایک های واقعی
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
کمترین میزان سفارش: 500 عدد
 
ویوو و بازدید ایمپرشن (Explore)
هر 1000 عدد 5000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
به هیچ وجه پست های دارای چند ویدیو را وارد نکنید
حاوی بازدید کننده های واقعی
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
کمترین میزان سفارش: 1000 عدد
ویوو و بازدید ویدیو
هر 1000 عدد 3000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
به هیچ وجه پست های دارای چند ویدیو را وارد نکنید
حاوی بازدید کننده های واقعی
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
کمترین میزان سفارش: 1000 عدد
ویوو و بازدید استوری
هر 1000 عدد 6000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
حاوی بازدید کننده های واقعی
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
کمترین میزان سفارش: 1000 عدد
 
ویوو و بازدید IGTV
هر 1000 عدد 3000 تومان
پیج را در حالت پابلیک (عمومی) قرار دهید
حاوی بازدید کننده های واقعی
بسیار با کیفیت
بدون نیاز به رمز عبور
کمترین میزان سفارش: 1000 عدد
 
ممبر فیک بدون ویو کانال تلگرام
هر 1000 عدد 7000 تومان
بالارفتن اعتبار کانال نزد اعضای جدید
ریزش کمتر از 10 درصد
زمان انجام بین 2 تا 24 ساعت
ممبر واقعی اجباری (ساده) کانال تلگرام
هر 1000 عدد 17000 تومان
بالارفتن اعتبار کانال نزد اعضای جدید
با کیفیت
زمان انجام بین 2 تا 24 ساعت
ممبر واقعی اجباری (هیدن) کانال تلگرام
هر 1000 عدد 20000 تومان
ممبرهای کاملا واقعی و ایرانی
بالاترین کیفیت و بازدهی
زمان انجام بین 2 تا 24 ساعت
ممبر واقعی اختیاری (پاپ آپ) کانال تلگرام
هر 1000 عدد 80000 تومان
بهترین نوع ممبر از لحاظ کاربری
بالا بردن میزان فروش محصولات
زمان انجام بین 2 تا 24 ساعت
ممبر فیک گروه تلگرام
هر 1000 عدد 16000 تومان
ممبرهای ایرانی
با کیفیت
توجه کنید که اد ممبر گروه را حتما باز کنید
زمان انجام بین 2 تا 24 ساعت
ممبر واقعی گروه تلگرام
هر 1000 عدد 20000 تومان
ممبرهای کاملا واقعی و ایرانی
بالاترین کیفیت و بازدهی
توجه کنید که اد ممبر گروه را حتما باز کنید
زمان انجام بین 2 تا 24 ساعت